REKLAMACIJE, GARANCIJA

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Frogi odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost za Frogi ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.

Frogi ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora o kupoprodaji u FROGI Internet prodavnici, zaključenog na daljinu, potvrdom porudžbine, u roku od 14 dana od dana kada roba stigne u državinu Potrošača ili trećeg lica koje je Potrošač odredio, a nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova.

Pravo na odustanak od ugovora Potrošač ostvaruje slanjem Prodavcu popunjenog obrasca za odustanak od ugovora na mail Službe za potrošače info@frogi.rs.

Formu obrasca za odustanak od ugovora Potrošač dobija uz račun prilikom isporuke proizvoda, a takođe je može preuzeti i .

Kada primi popunjeni obrazac za odustanak od ugovora Prodavac će obavestiti Potrošača o prijemu u što kraćem mogućem roku.

Potrošač snosi teret odgovornosti da je postupio u skladu sa ovim odredbama radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od kada roba dospe u državnu Potrošača ili trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da Prodavcu vrati robu najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač snosi isključivo direktne troškove povrata robe osim ukoliko je razlog povrata greška prodavca ili neispravnost proizvoda. Potrošač snosi isključivu odgovornost za stanje robe od momenta preuzimanja u državinu i isključivo je odgovoran za umanjenu upotrebnu vrednost robe od dana kada je robu preuzeo u državinu.

U slučaju korišćenja prava na odsustanak od ugovora Prodavac će izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak od ugovora. Izuzetno, ako Potrošač ne dostavi robu u ovom roku ili dokaz o slanju iste, Prodavac može i produžiti rok za povraćaj uplaćenog iznosa Potrošaču. Kada je roba plaćena putem platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac će povraćaj izvršiti posredstvom banke (banka na zahtev Prodavca izvrši povraćaj sredstava na račun.

PRAVO NA ZAMENU

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu saobraznog proizvoda za proizvod druge veličine ili drugog modela. Pravo na zamenu proizvoda Potrošač može ostvariti u roku od 14 dana od dana kupovine, pod uslovom da proizvod vrati u prvobitnom i ispravnom stanju i u neoštećenoj ambalaži. Zahtev za zamenu robe Potrošač ostvaruje putem emaila poslatog na mail Službe za potrošače info@frogi.rs, koja Potrošaču prosleđuje sve potrebne informacije i uputstva.

Troškove isporuke prozvoda radi zamene snosi Potrošač.

U slučaju različite cene proizvoda čija se zamena vrši, razlika u ceni se nadoknađuje novcem.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma prelaska rizika na Potrošača.

Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe u roku od dve godine od dana kada je roba prešla u državinu Potrošača.

Potrošač je dužan da obavesti Prodavca o postojanju vidljivih nedostataka, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska robe u državinu Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Za ostvarivanje prava Potrošača po osnovu Prodavčeve odgovornosti za saobraznost robe, potrebno je priložiti popunjeni reklamacioni list, odgovarajući dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampani izvod sa tekućeg računa i sl.).

Potrošač dostavlja popunjeni reklamacioni list na mail info@frogi.rs.

U slučaju kada je za pojedini proizvod rok trajanja odnosno važenja garancije, duži od onog predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Potrošača, odnosno važenje i trajanje garancije koje propisuje Prodavac.

Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, Prodavac će osigurati, uvek kada je to moguće, da se izvrši stručni pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, Prodavac će po vlastitom nahođenju i u saradnji sa Potrošačom odlučiti o prikladnoj zameni. Prodavac će tada popraviti neispravan proizvod ili će ga zameniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, Prodavac će snositi troškove popravke i biće odgovoran za rezervne delove, rad i putne troškove zaposlenih koje Prodavac ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti. Prodavac će postati vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije ne primjenjuju se na proizvode koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogrešno koriste, menjaju ili održavaju na neodgovarajući način čišćenja ili neodgovorajućim proizvodima za čišćenje. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem i ne ograničavaju se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne važe ako su se proizvodi koristili u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu). Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.

U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj u bilo kom maloprodajnom objektu, ukoliko nije u pitanju uređaj bele tehnike. Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve kartice korisnika (SIM, SDD i sl.), futrole, maske, torbe I sve ostalo što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Postupak reklamacije će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Sve troškove koji su potrebni da bi se roba saobrazila ugovoru (troškove rada, materjala, preuzimanja i isporuke) snosi Prodavac.